Rejestracja uczestnika obozu

Uwaga! Aktualnie wszystkie miejsca na obóz zostały zarezerwowane. Następne zapisy będą kierowane na listę rezerwową .

  Adres zamieszkania uczestnika:
  Ulica i numer (wymagane)

  Miejscowość i Kod pocztowy (wymagane)

  Rozmiar koszulki

  W przypadku uczestnika niepełnoletniego. Dziennik Ustaw – 42 – Poz.

  Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku (wymagane)

  Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym (wymagane)

  Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) (wymagane)

  POLEĆ NAS – ODBIERZ ZNIŻKĘ


  Przewiń do góry