Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

1) Klub Judo Tytan / Active Fun z siedzibą w Warszawie (02-781 Warszawa), ul. Pileckiego 106/4, NIP: 951-246-35-12, REGON: 380434480 (dalej: „Administrator”) jest administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.

2) Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia lub zgłoszeń internetowych w celu prowadzenia statutowej i działalności klubu.

Administrator danych informuje, że:

1. przetwarzane dane osobowe uczestników pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zajęciach i obozach organizowanych przez klub.

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz/lub Pana/Pani dziecka jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zadań statutowych klubu takich jak: prowadzenie szkolenia sportowego/rekreacyjnego, udział we współzawodnictwie sportowym, uczestniczenie w obozach, realizowanie zadań pozostałej działalności statutowej klubu;

4. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo: activefun.obozy@gmail.com lub telefonicznie 511 439 070

5. dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka:
a) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b) są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
i obozach (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c) będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące
z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe, administracyjne lub informatyczne na rzecz Administratora
d) będą przechowywane, przez okres, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach, a także przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
e) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też  jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom,
f) obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;

6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;

7. w razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora, dotyczących Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).